Мой skrendu.lt
Ищи
Помощь
Присоединяйтесь
О

Политика приватности доступна только на литовском языке.

Privatumo politika

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Baltic Tours Group“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Baltic Tours Group“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111518422, registruotos buveinės adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.baltictours.ltwww.skrendu.ltwww.lektuvubilietai.ltwww.aero.lv, el. paštas  [email protected], tel. +370 5 266 1616.

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

2. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir/ar remiantis teisėtu interesu);
 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu [email protected].  Jeigu dėl teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą Jūs būsite informuotas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Jūsų aptarnavimas ikisutartinių santykių metu, nepateikiant komercinių pasiūlymų. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
 1. atsakymų į Jūsų užklausas prieš sudarant sutartį pateikimas ir jų administravimas.
 • Pasiūlymo dėl sutarties sudarymo pateikimas. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio b) punktas):
 1. konkretaus pasiūlymo dėl sutarties sudarymo pateikimui esant Jūsų kreipimuisi pateikti pasiūlymą;
 2. atsakymo į pasiūlymą dėl sutarties sudarymo administravimas. 
 • Bendrovės organizuotų turistinių kelionių, turizmo paslaugų rinkinio, atskirų turizmo ir/ar susijusių paslaugų pardavimas ir šių paslaugų teikimo administravimas. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
 1. sutarčių sudarymas ir užsakymų atlikimas rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. pretenzijų bei kitų Jūsų reikalavimų  nagrinėjimas ir administravimas;
 3. Jūsų operatyvus informavimas apie pasikeitusias turizmo ar kitų paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką; 
 4. asmens duomenų teikimas turizmo ar kitų paslaugų teikėjams, vykdant Jūsų užsakymus;
 5. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.
 • Aviabilietų pardavimas ir šios paslaugos teikimo administravimas. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):  
 1. sutarčių sudarymas ir užsakymų atlikimas rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. pretenzijų bei kitų Jūsų reikalavimų  nagrinėjimas ir administravimas;
 3. Jūsų operatyvus informavimas apie pasikeitusias paslaugos teikimo sąlygas ar tvarką; 
 4. asmens duomenų teikimas paslaugų teikėjams, vykdant Jūsų užsakymą;
 5. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.
 • Viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymas. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai - tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas):
 1. valstybės sienos kirtimo reikalavimų vykdymas;
 2. muitinės kontrolės apsauga;
 3. vizų gavimo reikalavimų vykdymas;
 4. kitų sienų kirtimo reikalavimų vykdymas;
 5. viešojo administravimo institucijų reikalavimų vykdymas;
 6. teisės aktų, įpareigojančių pateikti informaciją apie turistus bei keliaujančius, reikalavimų vykdymas;
 7. kitų teisės pažeidimų prevencijos tikslų vykdymas.
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymas naujiems klientams. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):
 1. rinkodaros pranešimų/naujienlaiškių apie organizuotų turistinių kelionių, turizmo paslaugų rinkinių ir/ar atskirų turizmo paslaugų, tame tarpe aviabilietų, pardavimą teikimas;
 2. veiklos analizė, siekiant gerinti paslaugų kokybę.  
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymas esamiems klientams. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas):
 1. pasiūlymų apie Bendrovės panašias paslaugas teikimui. 
 • Tiesioginės rinkodaros, susijusios su žalų valdymo bendrovėmis, vykdymas.  Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):
 1. rinkodaros pranešimų apie galimybę teikti pretenzijas, susijusias su skrydžių atidėjimu, atšaukimu, atsisakymu vežti per žalų valdymo bendroves teikimas. 
 • Kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas). 

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • kitų kelionių organizatorių sudarytų organizuotų turistinių kelionių ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimas ir šių paslaugų teikimo administravimas. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
 • sutarčių sudarymas kelionių organizatoriaus ar paslaugų teikėjo vardu ir užsakymų atlikimas kelionių organizatoriaus ar paslaugų teikėjo rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 • Jūsų operatyvus informavimas apie pasikeitusias paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką; 
 • kitų pagal su kelionių organizatoriumi sudarytą sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

4. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, asmenų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu, nepateikiant komercinių pasiūlymų tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • vardas;
 • elektroninio pašto adresas, telefono numeris.  

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, pasiūlymo dėl sutarties sudarymo pateikimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • vardas;
 • elektroninio pašto adresas, telefono numeris. 

Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, Bendrovės organizuotų turistinių kelionių, turizmo paslaugų rinkinio, atskirų turizmo ir/ar susijusių paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, mokėjimų duomenys, informacija apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems duomenų subjektams, kuriems tai aktualu);
 • užsakant parkavimo oro uoste paslaugą: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio valstybinis numeris.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, aviabilietų pardavimo ir šios paslaugos teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo duomenys, skrydžio informacija (data, skrydžio numeris, aviakompanijos suteiktas užsakymo numeris ir kt.). 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojasviešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimų duomenys, skrydžio informacija (data, skrydžio numeris, aviakompanijos suteiktas užsakymo numeris ir kt.).

Bendrovė, kaip duomenų valdytojastiesioginės rinkodaros tikslu naujiems klientams tvarko šiuos asmens duomenis:

 • elektroninio pašto adresas;
 • su sutikimo gauti Bendrovės naujienlaiškį patvirtinimu ir jo galiojimu susiję duomenys: patvirtinimo faktas, data ir laikas, sutikimo atšaukimo faktas, data ir laikas..

Bendrovė, kaip duomenų valdytojastiesioginės rinkodaros tikslu esamiems klientams tvarko šiuos asmens duomenis:

 • elektroninio pašto adresas. 

Bendrovė tiesioginės rinkodaros, susijusios su žalų valdymo bendrovėmis, vykdymo tikslu  tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
 • skrydžio informacija (data, skrydžio numeris, maršrutas, aviakompanijos suteiktas užsakymo numeris, aviakompanijos pavadinimas, maršrutas);
 • su sutikimo gauti Bendrovės rinkodaros pasiūlymą patvirtinimu ir jo galiojimu susiję duomenys: patvirtinimo faktas, data ir laikas, sutikimo atšaukimo faktas, data ir laikas.  

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • jei sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu - asmens vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto telefono ryšio numerį, kartu su mokėjimu perduodamą informaciją/finansinius duomenis (mokėjimo sąskaitos numerį, operacijos sumą), individualios veiklos pažymos numerį arba verslo liudijimo numerį;
 • asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardas, pavardė,  elektroninio pašto adresas, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numeris.

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, kitų kelionių organizatorių sudarytų organizuotų turistinių kelionių ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • organizatorių sudarytų organizuotų turistinių kelionių ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, mokėjimų duomenys, informacija apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems duomenų subjektams, kuriems tai aktualu); 
 • draudimo paslaugos pardavimo tikslu: vardas, pavardė, asmens kodas, su draudimo polisu susijusi informacija (numeris, sutartis galiojimo terminas, rizika, draudiko išmokos ribos).

Bendrovė tvarko asmens duomenis, kuriuos Jūs savanoriškai pateikiate paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės prekybos vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine.

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys asmenų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu ir/ar komercinių pasiūlymų pateikimo tikslu saugomi 1 metus nuo asmens duomenų gavimo. Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, saugomi 5 metus nuo jų gavimo dienos arba trumpiau, jei gaunamas Jūsų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais esamiems klientams saugomi Organizuotos turistinės kelionės, turizmo paslaugų rinkinio ir/ar atskirų turizmo paslaugų užsakymo, Keleivių vežimo sutarties galiojimo laikotarpiu arba trumpiau, jei gaunamas Jūsų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros, susijusios su žalų valdymo bendrovėmis, vykdymo tikslu saugomi 18 mėnesių nuo jų gavimo dienos arba trumpiau, jei gaunamas Jūsų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.  Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.    

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą. 

Jūs turite teisę elektroniniu paštu [email protected], [email protected], [email protected] ar [email protected] informuodamas apie tai Bendrovę, atsisakyti asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais. Norėdami atsisakyti asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros, susijusios su žalų valdymo bendrovėmis, tikslu, prašome apie tai informuoti el. paštu [email protected]

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus subjektus, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo,.  taip pat duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

Tam, kad Bendrovė galėtų suteikti Jums paslaugas, duomenys gali būti teikiami:

 • „Amadeus IT Group“ S.A.;
 • UAB „Waavo“;
 • atitinkamoms aviakompanijoms, kurių bilietus įsigyja duomenų subjektas;
 • kelionių pardavimo agentams;
 • ADB Gjensidige;
 • UAB „DK investicijos“ (parkavimo oro uoste paslaugos teikėjui);
 • kitiems faktiniams turizmo paslaugų teikėjams;
 • UAB „Skycop.com“ (pretenzijų dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo, atsisakymo vežti parengimo paslaugos teikėjui;)
 • „Mailerlite“ (naujienlaiškių paslaugų teikėjui).  

6. TELEFONINIŲ POKALBIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovės konsultavimo linijai priskirtų telefonų įeinantys ir išeinantys pokalbiai yra įrašomi. 

Duomenų tvarkymo tikslai:

 • siekiant užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą telefonu;
 • siekiant užtikrinti paklausėjų prašymų/skundų dėl nesuteiktų ar netinkamai suteiktų paslaugų nagrinėjimo objektyvumą, jei pokalbio metu paklausėjo ir (arba) konsultuojančio asmens pateikiama informacija turi įtakos tinkamam Bendrovės paslaugų (aviabilietų pardavimo, organizuotos turistinės kelionės, turizmo paslaugų rinkinio ir/ar kitų turizmo paslaugų) suteikimui ir/ar yra susijusi su sutarties įvykdymu.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų faktinis sutikimas tęsiant pokalbį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas)

Įrašomi ir tvarkomi šie duomenys:

 • pokalbio garso įrašas, kuriame fiksuojami tie duomenys, kuriuos paklausėjas ir konsultuojantis asmuo pateikia pokalbio metu;
 • pakalbio įrašo metaduomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė, paklausėjo telefono ryšio numeris, pokalbio pradžios ir pabaigos data bei laikas (toliau pokalbių įrašai ir įrašų metaduomenys kartu vadinami Duomenimis). 

Duomenų gavėjai: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „TENESYS“, į.k. 302361251, Žirmūnų g. 139, Vilnius, paslaugomis. 

Duomenų saugojimo trukmė: 1 metai.  

7. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovėje vykdomas vaizdo duomenų stebėjimas asmenų ir turto apsaugos tikslu. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Vaizdo stebėjimas vykdomas:

 • šioje teritorijoje: Vašingtono a. 1-66, Vilnius (teritorija prie įėjimo į patalpas iš lauko pusės);
 • šiose patalpose: patalpos Vašingtono a. 1-66, Vilnius: pardavimų salėje prie įėjimo į patalpas (iš vidaus pusės).

Duomenų gavėjai: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras ar teismas dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

Duomenų saugojimo trukmė: 72 val. 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 5 266 1616 arba el. paštu [email protected]

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis. 

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. 

 

Privatumo politika atnaujinta 2024-03-29.